فصل سوم: جبر و معادله

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پاور پوینت درس معادله - فصل سوم تکمیلی هفتم

7,900 تومان

این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل ۳۳ اسلاید است که در آن سوالات مربوط به  درس «معادله» با چندین راه حل برای برخی سوالات به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هفتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هفتم:  فصل سوم: جبر و معادله درس چهارم: معادله


پاورپوینت درس مقدار عددی یک عبارت جبری - فصل سوم ریاضی تکمیلی هفتم

2,000 تومان

این پاورپوینت شامل ۱۴ اسلاید است و در آن سوالات مربوط به  درس ؛پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری؛ به صورت مفهومی، تکنیکی حل شده است.شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید.تکمیلی سمپادریاضی هفتمفصل سوم: جبر و معادلهدرس سوم: پیدا کردن مقدارعددی یک عبارت جبری


پاور پوینت درس عبارت جبری - فصل سوم تکمیلی هفتم

4,000 تومان

این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل ۱۸ اسلاید است که در آن سوالات مربوط به  درس «عبارت جبری» با چندین راه حل برای برخی سوالات به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هفتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هفتم:  فصل سوم: جبر و معادله درس سوم: عبارت جبری


پاور درس الگوهای عددی - فصل سوم تکمیلی هفتم

5,000 تومان

این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل ۲۴ اسلاید است که در آن سوالات مربوط به  درس «الگوهای عددی» با چندین راه حل برای برخی سوالات به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هفتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هفتم:  فصل سوم: جبر و معادله درس اول: الگوهای عددی


دسته‌بندی