فصل ششم: مثلث

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

فصل ششم - درس چهارم: هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه

14,900 تومان

این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل 52 اسلاید است که در آن سوالات مربوط به  درس «همنهشتی مثلث های قائم الزاویه» به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم:  فصل ششم: مثلث درس چهارم: هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه


فصل ششم - درس سوم: مثلث های هم نهشت

15,900 تومان

این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل ۵۷ اسلاید است که در آن سوالات مربوط به  درس «مثلث های همنهشت» به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم:  فصل ششم: مثلث درس سوم: مثلث های هم نهشت


فصل ششم - درس دوم: هم نهشتی

3,900 تومان

این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل ۱۰ اسلاید است که در آن سوالات مربوط به  درس «همنهشتی» به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم:  فصل ششم: مثلث درس دوم: هم نهشتی


فصل ششم - درس اول: رابطه فیثاغورس

11,900 تومان

این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل ۳۹ اسلاید است که در آن سوالات مربوط به  درس «رابطه فیثاغورس» به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. علاوه بر آن، قضیه عمودمنصف و قضیه نیمساز ابتدای فایل به زیبایی اثبات شده است.شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم:  فصل ششم: مثلث درس اول: رابطه فیثاغورس


دسته‌بندی