درس چهارم : کوچکترین مضرب مشترک (ک.م.م)

تدریس و حل صفحه ۶۵ ریاضی هفتمبهترین و جامع ترین تدریس مفهومی ک.م.م تدریس و حل صفحه ۶۶ ریاضی هفتم


حل تمرین صفحه ۶۷  ریاضی هفتم