درس دوم: شمارنده اول

تدریس و حل صفحه 59 ریاضی هفتم _ پاسخ سوال 1



تدریس و حل صفحه 59 ریاضی هفتم _ پاسخ سوال 2و3


تدریس و حل صفحه 59  و 60 ریاضی هفتم _ کارخانه عدد سازی


 


تدریس و حل سوال 2 صفحه 60 ریاضی هفتم _ نوشتن همه شمارنده های یک عدد بزرگ با کمک تجزیه و الگوسازی



حل تمرین صفحه 61 ریاضی هفتم