درس سوم : بزرگترین شمارنده مشترک (ب.م.م)

تدریس ب.م.م و حل صفحه ۶۲ ریاضی هفتمتدریس مفهومی ب.م.م _ نکته و مثال از ساده تا پیشرفتهتدریس و حل صفحه ۶۳ ریاضی هفتم


حل تمرین صفحه ۶۴ ریاضی هفتم