درس اول: الگوهای عددی

تدریس و حل صفحه 28 ریاضی هفتمآموزش مفهومی و حل صفحه 29 ریاضی هفتم
آموزش مفهومی تبدیل کلام به جبر ریاضی هفتمآموزش مفهومی الگوهای عددی --ریاضی هفتمحل مفهومی تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم