درس دوم: عبارت جبری

تدریس و حل صفحه 31تدریس و حل صفحه 32تدریس و حل صفحه 33حل تمرین صفحه 33 ریاضی هفتم _ پاسخ سوال 1 تا 4حل تمرین صفحه 33 ریاضی هفتم _ پاسخ سوال 5و6