درس سوم: مقدار عددی یک عبارت جبری

تدریس و حل صفحه 34 ریاضی هفتمتدریس و حل صفحه 35 ریاضی هفتم ( حل نمونه سوالات امتحانی)حل تمرین صفحه 36 ریاضی هفتمحل ادامه سوالات تمرین صفحه 36 ریاضی هفتم