درس دوم: روابط بین زاویه ها

تدریس و حل صفحه ۴۵ ریاضی هفتمتدریس و حل صفحه ۴۶ ریاضی هفتمحل تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم