درس اول: روابط بین پاره خط ها

تدریس و حل صفحه 42 ریاضی هفتمتدریس و حل صفحه 43 ریاضی هفتم

 

حل تمرین صفحه 44 ریاضی هفتم