درس چهارم: شکل های هم نهشت

تدریس و حل صفحه 51 ریاضی هفتمتدریس و حل صفحه 52 ریاضی هفتم
حل تمرین صفحه 53 ریاضی هفتم