درس دوم: جمع و تفریق اعداد صحیح (1)

تدریس و حل صفحه 17


تدریس و حل صفحه 18


حل تمرین صفحه 19 _ پاسخ سوالات 1 تا 4حل ادامه تمرین صفحه 19 _ پاسخ سوالات 5 تا 7