درس اول: معرفی اعداد علامت دار

تدریس و حل صفحه 14


تدریس و حل صفحه 15


تدریس ادامه صفحه 15


تدریس نکات مهم صفحه 16


حل تمرین صفحه 16