درس سوم: جمع تفریق اعداد صحیح (2)

تدریس و حل صفحه 20


تدریس و حل صفحه 21حل تمرین صفحه  22 _ پاسخ سوال 1 تا 3


حل ادامه تمرین صفحه 22 _ پاسخ سوالات 4 تا 7