درس چهارم: ضرب و تقسیم اعداد صحیح

تدریس و حل صفحه 23 ریاضی هفتم


تدریس و حل صفحه 24 ریاضی هفتمتدریس و حل کار در کلاس صفحه 24 ریاضی هفتمفیلم حل تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم _ پاسخ سوال 1 تا 4فیلم حل سوال 5و6 صفحه 25 ریاضی هفتمفیلم حل تمرین ترکیبی صفحه 26 ریاضی هفتم