درس دوم : محاسبه عبارات توان دار

تدریس و حل فعالیت صفحه ۸۷ ریاضی هفتم

❤️محاسبه عبارات توان دار ❤️
تدریس و حل کاردرکلاس صفحه ۸۷ ریاضی هفتم 

❤️پاسخ سوال ۱❤️


❤️پاسخ سوال ۲و۳❤️


❤️صفحه ۸۸ _ فعالیت _ پاسخ سوال ۱و۲ ❤️


❤️پاسخ سوال ۳❤️


❤️حل تمرین صفحه ۸۹ _ پاسخ سوال ۱و۲ ❤️


❤️پاسخ سوال ۳تا۵❤️