درس اول : تعریف توان

تدریس و حل صفحه ۸۴ ریاضی هفتم


تدریس و حل سوال ۱ صفحه ۸۵ ریاضی هفتم


تدریس و حل سوال ۲ صفحه ۸۵ ریاضی هفتم 


تدریس و حل سوال ۳ صفحه ۸۵ ریاضی هفتم 


تدریس و حل سوال ۴و۵ صفحه ۸۵ ریاضی هفتم 


حل تمرین صفحه ۸۶ ریاضی هفتم ❤️پاسخ سوال ۱و۲و۳❤️


حل تمرین صفحه ۸۶ ریاضی هفتم ❤️پاسخ سوال۴❤️


حل تمرین صفحه ۸۶ ریاضی هفتم ❤️پاسخ سوال ۵و۶و۷ ❤️