درس چهارم : جذر و ریشه

❤️تدریس و حل سوال ۱ صفحه ۹۳❤️❤️تدریس و حل سوال ۴ و کاردرکلاس صفحه ۹۳❤️❤️تدریس و حل کاردرکلاس صفحه ۹۴❤️


❤️بهترین آموزش جذر دقیق و جذر تقریبی❤️


❤️تدریس و حل فعالیت صفحه ۹۴❤️


❤️پاسخ سوال ۱ کاردرکلاس صفحه ۹۵❤️


❤️تدریس و حل کاردرکلاس صفحه ۹۵❤️پاسخ سوال ۲❤️


❤️حل تمرین صفحه ۹۵❤️پاسخ سوال ۱ تا ۴❤️


❤️حل تمرین صفحه ۹۵❤️پاسخ سوال ۵❤️