درس سوم : ساده کردن عبارات توان دار

❤️تدریس و حل کاردرکلاس صفحه ۹۰ ❤️❤️فعالیت صفحه ۹۰❤️❤️فعالیت صفحه ۹۱❤️❤️ حل تمرین صفحه ۹۱ ❤️ پاسخ سوال ۱و۲ ❤️❤️حل تمرین صفحه ۹۲ ❤️ پاسخ سوال ۳ تا ۵❤️❤️پاسخ سوال ۶ تا ۹❤️