راهبرد های حل مسئله

چطور مسئله حل کنم؟


حل صفحه 2 _ راهبرد رسم شکلحل صفحه 3 _ راهبرد الگوسازی


حل صفحه 4 _ راهبرد حذف حالت های نامطلوب


حل صفحه 5 _ راهبرد الگویابی


حل صفحه 6 _ راهبرد حدس و آزمایشحل صفحه 7 _ راهبرد زیر مسئله


حل صفحه 8 _ حل مسئله ساده تر


حل صفحه 9 را در فصل 3 یاد می گیریم.(عجله نکنید)

حل صفحه 10 و 11 و 12 _ مرور راهبردها