درس اول : جمع آوری و نمایش داده ها

❤️تدریس و حل صفحه ۱۱۲❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۱۳❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۱۴❤️