درس دوم : نمودار ها و تفسیر نتیجه ها

❤️تدریس و حل صفحه ۱۱۵ ❤️نمودار خط شکسته ❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ ❤️ نمودار تصویری❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۱۶ ❤️ نمودار دایره ای ❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۱۷ ❤️