درس سوم : احتمال یا اندازه گیری شانس

❤️تدریس و حل صفحه ۱۱۸❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۱۹❤️


❤️ حل تمرین صفحه ۱۲۰❤️