درس چهارم : بردار انتقال

❤️تدریس و حل صفحه ۱۰۷❤️پاسخ سوال ۱و۲❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۰۷❤️پاسخ سوال ۳❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۰۷❤️پاسخ سوال ۴❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۰۸❤️پاسخ سوال ۱و۲❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۰۸❤️پاسخ سوال ۳و۴❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۰۸❤️پاسخ فعالیت ❤️


❤️حل تمرین صفحه ۱۰۹❤️ پاسخ سوال ۱و۲❤️


❤️حل تمرین صفحه ۱۰۹❤️پاسخ سوال ۳و۴❤️


❤️حل تمرین صفحه ۱۰۹❤️پاسخ سوال ۵ تا ۷❤️