درس اول: حجم های هندسی

تدریس و حل صفحه ۷۰ ریاضی هفتمتدریس و حل صفحه ۷۱ ریاضی هفتم


تدریس و حل صفحه ۷۲ ریاضی هفتم


نکات مهم حجم های هندسی و حل نمونه سوال امتحانی


دید از ابعاد گوناگون ( برای تقویت قدرت تجسم حتما ببینید.سطح مقطع مکعب چه شکل هایی می تواند باشد؟