درس سوم : مساحت جانبی و کل

تدریس و حل صفحه ۷۶ ریاضی هفتم


تدریس و حل صفحه ۷۷ ریاضی هفتم


حل تمرین صفحه ۷۸ ریاضی هفتم _بخش اول


حل تمرین صفحه ۷۸ ریاضی هفتم _بخش دوم