درس دوم : حجم های منشوری

تدریس و حل صفحه ۷۳ ریاضی هفتمتدریس و حل صفحه ۷۴ ریاضی هفتم


حل تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم _پاسخ سوال۱


حل تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم _پاسخ سوال ۲_بخش اول


حل ادامه سوال ۲ تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم _ بخش دوم


حل تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم_ پاسخ سوال ۳


حل تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم_ پاسخ سوال ۴و۵و۶