حل تمرین ترکیبی و نمونه سوال امتحانی

حل تمرین ترکیبی صفحه ۸۲ ریاضی هفتم _پاسخ سوال۱


حل تمرین ترکیبی صفحه ۸۲ _پاسخ سوال۲


حل نمونه سوال امتحانی فصل ۶ هفتم _بخش اول 


حل نمونه سوال امتحانی فصل ۶ هفتم _بخش دومحل نمونه سوال امتحانی فصل ۶ هفتم _بخش سوم