درس چهارم : حجم و سطح

تدریس و حل صفحه ۷۹ ریاضی هفتم _پاسخ سول ۱


تدریس و حل صفحه ۷۹ ریاضی هفتم _پاسخ سول ۲


تدریس و حل کار در کلاس صفحه ۷۹ ریاضی هفتم


تدریس و حل صفحه ۸۰ ریاضی هفتم


تدریس و حل کار در کلاس صفحه ۸۰ حل تمرین صفحه ۸۱ _ پاسخ سوال۱حل تمرین صفحه ۸۱ _ پاسخ سوال ۲و۳حل تمرین صفحه ۸۱ _پاسخ سوال ۴ تا ۸