درس دوم : زاویه های مرکزی

تدریس و حل صفحه ۱۴۲ ریاضی هشتم تدریس و حل کار در کلاس صفحه ۱۴۳ ریاضی هشتم تدریس و حل فعالیت صفحه ۱۴۳ ریاضی هشتم 


تدریس و حل سوال ۲ صفحه ۱۴۴ ریاضی هشتم تدریس و حل کار در کلاس صفحه ۱۴۴ ریاضی هشتم حل تمرین صفحه ۱۴۵ ریاضی هشتم