درس سوم : زاویه های محاطی

تدریس و حل صفحه ۱۴۶ و ۱۴۷ ریاضی هشتم تدریس و حل فعالیت صفحه ۱۴۷ ریاضی هشتم 


تدریس و حل صفحه ۱۴۸ ریاضی هشتم 


حل تمرین صفحه ۱۴۸ ریاضی هشتم _پاسخ سوال ۱ تا۳حل تمرین صفحه ۱۴۹ _پاسخ سوال ۴ تا ۶