درس اول: خط و دایره

تدریس و حل صفحه ۱۳۸ ریاضی هشتمتدریس و حل صفحه ۱۳۹ ریاضی هشتم


تدریس و حل صفحه ۱۴۰ ریاضی هشتم


تدریس و حل کار در کلاس صفحه ۱۴۱ ریاضی هشتمحل تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی هشتم