درس چهارم : نمایش اعداد رادیکالی روی محور

تدریس و حل صفحه ۱۱۴ ریاضی هشتم
تدریس و حل صفحه ۱۱۵ ریاضی هشتم _ ضرب و تقسیم رادیکال هاتدریس و حل صفحه ۱۱۶ ریاضی هشتمحل تمرین صفحه ۱۱۷ _ پاسخ سوال ۱تا۳
ادامه حل تمرین صفحه ۱۱۷ _پاسخ سوال ۴ تا ۷تدریس مفهومی نمایش اعداد رادیکالی روی محور از ساده تا پیشرفته حل تمرین ترکیبی صفحه ۱۱۸ ریاضی هشتم