درس دوم: تقسیم اعداد توان دار

تدریس و حل صفحه 106 ریاضی هشتمتدریس و حل صفحه 107 ریاضی هشتمحل ادامه صفحه 107 و 108 ریاضی هشتمحل کار در کلاس صفحه 108 ریاضی هشتمحل تمرین صفحه 108 ریاضی هشتم _ پاسخ سوال 1 تا 3

حل تمرین  ادامه صفحه 108 و 109 ریاضی هشتم