درس سوم: جذر تقریبی

تدریس و حل صفحه 110 و 111 ریاضی هشتمتدریس و حل صفحه 111 و 112 ریاضی هشتم


حل تمرین صفحه 112 ریاضی هشتم _ پاسخ سوال 1حل تمرین صفحه 113 - پاسخ سوال 3و4