درس اول : یادآوری اعداد صحیح

تدریس و حل صفحه ۲ ریاضی هشتمتدریس و حل صفحه ۳ ریاضی هشتم❤️همراه با نکات محاسبات سریع و آسان❤️


تدریس و حل صفحه ۴ ریاضی هشتم

❤️همراه با نکات محاسبات سریع و آسان❤️


حل تمرین صفحه ۵ ریاضی هشتم

❤️آشنایی با مربع های جادویی😃❤️