درس چهارم : ضرب و تقسیم اعداد گویا

❤️تدریس و حل صفه ۱۴ و ۱۵ ❤️
❤️تدريس و حل صفحه ۱۶❤️


❤️حل تمرین صفحه ۱۷❤️