درس اول: جمع بردارها

تدریس و حل صفحه 31 ریاضی هشتمتدریس نکات پیشرفته جمع بردارها _ نکات _ حل نمونه سوال تدریس و حل صفحه 72 ریاضی هشتمتدریس و حل صفحه 73 ریاضی هشتم