درس دوم: ضرب عدد در بردار

تدریس و حل صفحه 74


تدریس و حل صفحه 75


تدریس و حل تمرین صفحه 76


حل تمرین صفحه 77