درس سوم: بردارهای واحد مختصات

تدریس و حل صفحه 78تدریس و حل صفحه 79تدریس و حل تمرین صفحه 80حل تمرین صفحه 81


حل تمرین ترکیبی صفحه 82