درس سوم: مثلث های همنهشت

تدریس و حل صفحه ۹۲ ریاضی هشتمتدریس و حل صفحه ۹۳ ریاضی هشتمتدریس و حل صفحه ۹۴ ریاضی هشتمتدریس و حل ادامه صفحه ۹۴ و ۹۵


حل تمرین صفحه ۹۵ ریاضی هشتم