درس دوم: شکل های هم نهشت

تدریس و حل صفحه ۸۸ ریاضی هشتمتدریس و حل سوال ۲و۳ صفحه ۸۸ ریاضی هشتمتدریس و حل صفحه ۸۹ ریاضی هشتمتدریس و حل صفحه ۹۰ ریاضی هشتمحل تمرین صفحه ۹۱ ریاضی هشتم