درس اول : رابطه فیثاغورس

تدریس و حل صفحه ۸۴ ریاضی هشتمتدریس و حل صفحه ۸۵ ریاضی هشتمتدریس و حل صفحه ۸۶ ریاضی هشتمحل کاردرکلاس و تمرین صفحه ۸۷ ریاضی هشتم