درس دوم : میانگین داده ها

تدریس و حل سوال ۱و۲ صفحه ۱۲۴ ریاضی هشتمتدریس و حل سوال ۳و۴ صفحه ۱۲۴ ریاضی هشتم


تدریس و حل صفحه ۱۲۵ و ۱۲۶ ریاضی هشتم


حل تمرین صفحه ۱۲۶ ریاضی هشتم _ پاسخ سوال ۱


حل تمرین صفحه ۱۲۶ و ۱۲۷ ریاضی هشتم _ پاسخ سوال ۲و۳