درس چهارم: بررسی حالت های ممکن

تدریس و حل صفحه ۱۳۲ ریاضی هشتم


تدریس و حل صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ ریاضی هشتم


حل تمرین صفحه ۱۳۴ و ۱۳۵ ریاضی هشتم _ پاسخ سوال ۱تا۳حل تمرین صفحه ۱۳۵ ریاضی هشتم_ پاسخ سوال ۴تا۶ 


حل تمرین ترکیبی صفحه ۱۳۶ ریاضی هشتم