درس سوم : احتمال یا اندازه گیری شانس


تدریس و حل صفحه ۱۲۸ ریاضی هشتم


تدریس و حل صفحه ۱۲۹ ریاضی هشتم


تدریس و حل صفحه ۱۲۹ ریاضی هشتمحل تمرین صفحه ۱۳۱ ریاضی هشتم