درس اول :عبارت های جبری و مفهوم اتحاد

تدریس نکات مهم تک جمله ای و حل نمونه سوال امتحانی


تدریس نکات مهم درجه تک جمله ای ها و چند جمله ای ها و حل نمونه سوال ساده تا پیشرفتهتدریس و حل صفحه ۷۹ ریاضی نهمتدریس و حل صفحه ۸۰ و ۸۱ ریاضی نهم


تدریس مفهوم اتحاد و حل ادامه صفحه ۸۱ ریاضی نهم


تدریس و حل نمونه سوال ساده تا پیشرفته از مفهوم اتحاد


تدریس اتحاد مربع دو جمله ای و حل صفحه ۸۲ ریاضی نهمتدریس و حل صفحه ۸۳ ریاضی نهمتدریس، نکات و حل نمونه سوال تجزیه عبارت جبری با دسته بندی و فاکتورگیریتدریس و حل صفحه ۸۴ ریاضی نهم (تجزیه اتحاد مربع دو جمله ای)


حل تمرین صفحه ۸۵ ریاضی نهم _ پاسخ سوال ۱


حل تمرین صفحه ۸۵ ریاضی نهم - پاسخ سوال ۲حل تمرین صفحه ۸۵ ریاضی نهم -پاسخ سوال ۳حل تمرین صفحه 85 ریاضی نهم _ پاسخ سوال 4حل تمرین صفحه 85 ریاضی نهم _ پاسخ سوال 5