درس سوم : نابرابری ها و نامعادله ها

تدریس و حل صفحه ۹۰ ریاضی نهم


تدریس و حل صفحه ۹۱ ریاضی نهمتدریس و حل ادامه صفحه ۹۱ و صفحه ۹۲ ریاضی نهم


تدریس و حل کاردرکلاس صفحه ۹۳ ریاضی نهمحل تمرین صفحه ۹۳ ریاضی نهم _ پاسخ سوال ۱و۲حل تمرین صفحه ۹۳ ریاضی نهم _ پاسخ سوال۳


حل تمرین صفحه ۹۳ ریاضی نهم _ پاسخ سوال ۴تا۷