درس دوم : چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها

تدریس و حل سوال ۱ صفحه ۸۶ ریاضی نهم _ بخش اول❤️اتحاد مربع سه جمله ای❤️


تدریس و حل ادامه سوال ۱ صفحه ۸۶ ریاضی نهم _بخش دوم ❤️ اتحاد مربع سه جمله ای❤️


تدریس و حل سوال ۲ صفحه ۸۶ ریاضی نهم _ ❤️اتحاد مزدوج❤️


تدریس و حل سوال ۱ کاردرکلاس صفحه ۸۶ ریاضی نهم


تدریس و حل سوال ۲ کاردرکلاس صفحه ۸۶ ریاضی نهم


تدریس و حل صفحه ۸۷ ریاضی نهم . ❤️تجزیه اتحاد مزدوج❤️


تدریس و حل ادامه صفحه ۸۷ و ۸۸ ریاضی نهم. ❤️تجزیه اتحاد مزدوج❤️


قبل از یادگیری اتحاد جمله مشترک حتما این ویدئو رو ببین.😃


حل صفحه ۸۸ ریاضی نهم ❤️آشنایی با اتحاد جمله مشترک❤️


تدریس و حل صفحه ۸۸ و ۸۹ ریاضی نهم ❤️اتحاد جمله مشترک❤️


حل تمرین صفحه ۸۹ ❤️پاسخ سوال ۱❤️


حل تمرین صفحه ۸۹ ریاضی نهم ❤️پاسخ سوال ۲و۴و۵❤️


حل تمرین صفحه ۸۹ ریاضی نهم ❤️پاسخ سوال ۳❤️