درس دوم : محاسبات عبارات گویا

❤️تدریس و حل صفحه ۱۱۹❤️❤️تدریس و حل کاردرکلاس صفحه ۱۲۰❤️❤️تدریس و حل فعالیت صفحه ۱۲۰❤️❤️تدریس و حل کاردرکلاس صفحه ۱۲۱❤️❤️تدریس و حل فعالیت صفحه ۱۲۱❤️❤️تدریس و حل ادامه فعالیت صفحه ۱۲۲❤️❤️تدریس و حل کاردرکلاس صفحه ۱۲۲❤️❤️تدریس و حل فعالیت صفحه ۱۲۲❤️هندسه و عبارت گویا❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۲۳❤️پاسخ سوال ۱❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۲۴❤️ پاسخ سوال ۲❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۲۴❤️پاسخ سوال ۳و۴و۵❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۲۴❤️ پاسخ سوال۶و۷ ❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۲۵❤️پاسخ سوال ۸❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۲۵❤️پاسخ سوال ۹ و ۱۰❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۲۵❤️ پاسخ سوال ۱۱ و ۱۲❤️